1 lipca 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Jest to akt nadrzędny w stosunku do prawa krajowego i wchodzi w życie bezpośrednio bez przepisów wprowadzających.

W związku z powyższym zobowiązani są Państwo:

  • dokonać niezbędnych poprawek i uzupełnień dokumentacji stosowanego systemu ZKP.
  • dokonać zmian w sposobie oznakowania wyrobów gotowych.
  • opracować deklaracje właściwości użytkowych i wprowadzić system ich dystrybuowania.

 

Nasza propozycja obejmuje wykonanie usługi:     

  1. Wykonanie audytu określającego poprawność stosowanego systemu ZKP w odniesieniu do nowowprowadzanych przepisów prawa.
  2. Sprawdzenia poprawności i uaktualnienia dokumentacji systemu ZKP.
  • Opracowanie uaktualnionego wzoru oznakowania wyrobów.
  1. Opracowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych.
  2. Przeprowadzenia szkolenia z wymagań w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU).