Co to jest ZKP?

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy ZKP, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych. Jeżeli Producent nie posiada wdrożonego systemu ZKP – nie ma prawa do znakowania wyrobów znakiem CE.

Cel audytu.

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu ZKP z wymaganiami polskiego i unijnego prawa budowlanego oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Zakres audytu oceniający:

  • Kompletność opracowanej dokumentacji.
  • Poprawność wystawionych deklaracji właściwości użytkowych.
  • Poprawność znakowania wyrobów gotowych.
  • Plany badań surowców i wyrobów gotowych.
  • Prowadzenie badań wyrobów gotowych.
  • Prowadzenie zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
  • Znajomość przez pracowników wdrożonego systemu ZKP.
  • Zgodność prowadzonych procesów produkcyjnych z dokumentacją systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści dla Firmy z przeprowadzenia audytu.

Na podstawie opracowanego przez nas szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu uzyskają Państwo:

  • dokładne wytyczne co należy poprawić (zmienić) w stosowanym systemie Zakładowej Kontroli Produkcji, aby dostosować go do wymagań,

albo

  • potwierdzenie zgodności stosowanego systemu ZKP z wymaganiami i tym samym potwierdzenie, że wdrożony System może być poddany certyfikacji przez stronę trzecią.