• Warszawa, al. Szucha 8
 • +48 509 906767
Wpisów: 5

Szkolenie z wymagań systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP)

 Organizacja szkolenia.

 • Szkolenie prowadzone jest w systemie zamkniętym lub otwartym.
 • Szkolenie przeznaczone dla kierowników (właścicieli) i pracowników zakładów produkcyjnych branży budowlanej, dedykowane wytwórcom termoizolacyjnych płyt styropianowych.
 • Czas trwania szkolenia – 6 godzin.

Co uczestnicy będą wiedzieli po zakończeniu szkolenia?!

 • Poznają zasady systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznają wymagania polskiego i unijnego prawa budowlanego w zakresie wymagań oceny systemów zgodności i znakowania wyrobów budowlanych (CE i B).
 • Poznają ogólne zasady stosowania systemów jakościowych.
 • Będą potrafili prowadzić dokumentację (zapisy) systemu ZKP.

Omawiane zagadnienia:

 1. Systemy oceny zgodności.
 2. Wymagania jakie powinien spełnić producent, aby uzyskać prawo do wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych.
 3. Deklaracje zgodności.
 4. Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE i B.
 5. Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość.
 6. Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji.
 7. Procedury prowadzenia i nadzorowania zapisów.
 8. Procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość.
 9. Procedury postępowania z reklamacjami.
 10. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji systemowej.
 11. Dokumentowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 12. Elementy składowe Księgi Jakości systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
 13. Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu i stosowaniu systemu ZKP.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 1. Materiały szkoleniowe (materiały prezentacyjne)
 2. Przykładowe formularze wchodzące w skład dokumentacji systemu ZKP.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Więcej

Opracowanie i wprowadzenie ISO 9001:2000 i systemu ZKP

Przedmiotem oferty jest wprowadzenie w firmie produkującej wyroby budowlane (np. wibroprasowane elementy betonowe, chemię budowlaną, wyroby styropianowe), zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy 9001:2000 (ISO) i systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawa budowlanego.

Warunkiem wstępnym do oceny czasu realizacji i wartości projektu jest przeprowadzenie audytu sprawdzającego  aktualny stan systemu zarządzania produkcją i jakością (K072).

 Korzyści dla Firmy:

 • Otrzymanie szczegółowych informacji na temat koniecznych zmian dostosowujących aktualny system jakości do wymagań normy ISO 9001:2000 i wymagań prawa budowlanego.
 • Posiadanie Księgi Jakości spełniającej wymagania ISO i ZKP.
 • Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych procedur i instrukcji opisujących system zintegrowany.
 • Prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu zintegrowanego zgodnie z wymaganiami.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w cyklu niezbędnych szkoleń.
 • Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień do znakowania produkowanych wyrobów znakiem CE (lub B).
 • Spełnienia przez Zakład wymagań systemów zgodności podlegających obowiązkowej certyfikacji.
 • Otrzymanie zaświadczeń dokumentujących udział w szkoleniach.
 • Możliwość doposażenia laboratorium zakładowego w brakujący sprzęt kontrolno-pomiarowy.

 

 

Etapy wdrożenia systemu zintegrowanego:

 1. Audyt sprawdzający aktualny stan systemu zarządzania produkcją i jakością (K072):
  • określenie zakresu produkcji (liczbę i rodzaje produkowanych wyrobów), oraz sposobów jej nadzorowania,
  • kwalifikacje personelu mającego wpływ na jakość i prowadzącego badania wyrobów gotowych,
  • posiadanie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do nadzorowania produkcji i badania wyrobów gotowych,
  • stosowanie sformalizowanych procedur i instrukcji,
  • prowadzenie zapisów dokumentujących stosowanie systemu zarządzania jakością i systemu nadzorowania produkcji,
  • prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stosowanego zakładowego systemu jakości,
  • ocena laboratorium zakładowego pod względem przygotowania do prowadzenia badań.
 2. Opracowanie raportu oceniającego funkcjonujący system zarządzania jakością i funkcjonujący system nadzorowania produkcji oraz zaleceń dostosowujących przedmiotowe systemy do wymagań.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników:
  • ogólnych wymagań systemu zarządzania jakością i produkcją,
  • wymagań systemu ISO i systemu ZKP dla określonego profilu produkcji,
  • wymagania norm i wymagania innych aktów prawnych dla produkowanych rodzajów wyrobów,
  • wymagane zintegrowanym systemem procedury i instrukcje,
  • zasady prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu zintegrowanego.
 4. Przeprowadzenie szkolenia audytorów wewnętrznych dla wybranej grupy pracowników.
 5. Opracowanie Księgi Jakości.
 6. Praktyczne wdrożenie zintegrowanego systemu:
  • założenie Księgi Jakości,
 7. opracowanie i złożenie oferty doposażenia laboratorium zakładowego w niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy,
 8. szkolenie pracowników bezpośrednio wykonujących badania wyrobów gotowych,
 9. konsultacje (audyty) prawidłowości prowadzenia dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością i nadzorowania produkcji,
 10. szkolenia doskonalące i przypominające.
 11. Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności dla produkowanych wyrobów.
 12. Pomoc w przeprowadzeniu akcji ofertowej przy wyborze firmy certyfikującej zintegrowany system ISO i ZKP.

Zalety naszych usług:

 1. Nie dezorganizujemy pracy w trakcie wdrażania.
 2. Budujemy system w oparciu o aktualnie stosowane praktyki i dokumenty (wprowadzamy minimalną, wymaganą systemem ilość zmian w firmie).
 3. Realizujemy usługę w krótkim czasie.
 4. Obniżamy koszty badań poprzez wskazanie opcjonalnych laboratoriów badawczych.
 5. Opracowujemy Księgę Jakości zawierającą gotowe wzory formularzy wykorzystywane przy prowadzeniu zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
 6. Opracowany system ZKP i jego dokumentacja mogą być podstawą do wprowadzenia zakładowego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

 

Więcej

Audyt sprawdzający poprawność wdrożenia systemu ZKP

Co to jest ZKP?

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy ZKP, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych. Jeżeli Producent nie posiada wdrożonego systemu ZKP – nie ma prawa do znakowania wyrobów znakiem CE.

Cel audytu.

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu ZKP z wymaganiami polskiego i unijnego prawa budowlanego oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Zakres audytu oceniający:

 • Kompletność opracowanej dokumentacji.
 • Poprawność wystawionych deklaracji właściwości użytkowych.
 • Poprawność znakowania wyrobów gotowych.
 • Plany badań surowców i wyrobów gotowych.
 • Prowadzenie badań wyrobów gotowych.
 • Prowadzenie zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
 • Znajomość przez pracowników wdrożonego systemu ZKP.
 • Zgodność prowadzonych procesów produkcyjnych z dokumentacją systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści dla Firmy z przeprowadzenia audytu.

Na podstawie opracowanego przez nas szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu uzyskają Państwo:

 • dokładne wytyczne co należy poprawić (zmienić) w stosowanym systemie Zakładowej Kontroli Produkcji, aby dostosować go do wymagań,

albo

 • potwierdzenie zgodności stosowanego systemu ZKP z wymaganiami i tym samym potwierdzenie, że wdrożony System może być poddany certyfikacji przez stronę trzecią.

 

 

Więcej

Adaptacja systemu ZKP do nowych rozporządzeń – CPR

1 lipca 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Jest to akt nadrzędny w stosunku do prawa krajowego i wchodzi w życie bezpośrednio bez przepisów wprowadzających.

W związku z powyższym zobowiązani są Państwo:

 • dokonać niezbędnych poprawek i uzupełnień dokumentacji stosowanego systemu ZKP.
 • dokonać zmian w sposobie oznakowania wyrobów gotowych.
 • opracować deklaracje właściwości użytkowych i wprowadzić system ich dystrybuowania.

 

Nasza propozycja obejmuje wykonanie usługi:     

 1. Wykonanie audytu określającego poprawność stosowanego systemu ZKP w odniesieniu do nowowprowadzanych przepisów prawa.
 2. Sprawdzenia poprawności i uaktualnienia dokumentacji systemu ZKP.
 • Opracowanie uaktualnionego wzoru oznakowania wyrobów.
 1. Opracowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych.
 2. Przeprowadzenia szkolenia z wymagań w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU).

 

Więcej

System Zakładowej Kontroli Produkcji

Przedmiotem oferty jest wprowadzenie w firmie produkującej wyroby ze styropianu, systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawa budowlanego.

Etapy wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:
1. Audit wstępny oceniający aktualny system zarządzania produkcją i jakością:
• określenie zakresu produkcji (liczbę i rodzaje produkowanych wyrobów), oraz sposobów jej nadzorowania.
• kwalifikacje personelu mającego wpływ na jakość i prowadzącego badania wyrobów gotowych,
• posiadanie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do nadzorowania produkcji,
• stosowanie sformalizowanych procedur i instrukcji,
• prowadzenie zapisów dokumentujących nadzorowanie produkcji,
• prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stosowanego zakładowego systemu jakości,
• ocena laboratorium zakładowego pod względem przygotowania do prowadzenia badań.
2. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz zaleceń dostosowujących przedmiotowy system do wymagań prawa budowlanego.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników (S073):
• ogólnych wymagań systemu zarządzania jakością,
• wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla określonego profilu produkcji,
• wymagania norm i wymagania innych aktów prawnych dla produkowanych rodzajów wyrobów,
• wymagane systemem procedury i instrukcje ZKP,
• zasady prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
4. Opracowanie Księgi Jakości.
5. Praktyczne wdrożenie systemu ZKP:
a) złożenie Księgi Jakości,
b) opracowanie i złożenie oferty doposażenia laboratorium zakładowego w niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy.
c) szkolenie pracowników bezpośrednio wykonujących badania wyrobów gotowych,
d) konsultacje (audity) prawidłowości prowadzenia dokumentacji systemu ZKP,
6. Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności dla produkowanych wyrobów.
Korzyści dla Firmy:
a) Otrzymanie szczegółowych informacji na temat koniecznych zmian dostosowujących aktualny system jakości do wymagań prawa budowlanego.
b) Posiadanie Księgi Jakości spełniającej wymagania prawa budowlanego.
c) Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych procedur i instrukcji opisujących system ZKP.
d) Prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP zgodnie z wymaganiami.
e) Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w cyklu niezbędnych szkoleń.
f) Otrzymanie zaświadczeń dokumentujących udział w szkoleniach.
g) Możliwość doposażenia laboratorium zakładowego w brakujący sprzęt kontrolno-pomiarowy.
h) Sprawdzenie poprawności stosowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
i) Sprawdzenie poprawności prowadzenia niezbędnej dokumentacji systemowej.
j) Uzyskanie pewności, że wprowadzony system Zakładowej Kontroli Produkcji jest zgodny z wymaganiami prawa budowlanego.
Zalety naszych usług:
• Nie dezorganizujemy pracy w trakcie wdrażania.
• Budujemy system w oparciu o aktualnie stosowane praktyki i dokumenty (wprowadzamy minimalną, wymaganą systemem ilość zmian w firmie).
• Realizujemy usługę w krótkim czasie.
• Obniżamy koszty badań poprzez wskazanie opcjonalnych laboratoriów badawczych.
• Opracowujemy Księgę Jakości zawierającą gotowe wzory formularzy wykorzystywane przy prowadzeniu zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
• Opracowany system ZKP i jego dokumentacja mogą być podstawą do wprowadzenia zakładowego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Czas realizacji:
4-6 tygodni (20 – 30 dni roboczych).
Wartość usługi:
Według wyceny.

 

Więcej