Przedmiotem oferty jest wprowadzenie w firmie produkującej wyroby budowlane (np. wibroprasowane elementy betonowe, chemię budowlaną, wyroby styropianowe), zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy 9001:2000 (ISO) i systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawa budowlanego.

Warunkiem wstępnym do oceny czasu realizacji i wartości projektu jest przeprowadzenie audytu sprawdzającego  aktualny stan systemu zarządzania produkcją i jakością (K072).

 Korzyści dla Firmy:

 • Otrzymanie szczegółowych informacji na temat koniecznych zmian dostosowujących aktualny system jakości do wymagań normy ISO 9001:2000 i wymagań prawa budowlanego.
 • Posiadanie Księgi Jakości spełniającej wymagania ISO i ZKP.
 • Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych procedur i instrukcji opisujących system zintegrowany.
 • Prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu zintegrowanego zgodnie z wymaganiami.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w cyklu niezbędnych szkoleń.
 • Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień do znakowania produkowanych wyrobów znakiem CE (lub B).
 • Spełnienia przez Zakład wymagań systemów zgodności podlegających obowiązkowej certyfikacji.
 • Otrzymanie zaświadczeń dokumentujących udział w szkoleniach.
 • Możliwość doposażenia laboratorium zakładowego w brakujący sprzęt kontrolno-pomiarowy.

 

 

Etapy wdrożenia systemu zintegrowanego:

 1. Audyt sprawdzający aktualny stan systemu zarządzania produkcją i jakością (K072):
  • określenie zakresu produkcji (liczbę i rodzaje produkowanych wyrobów), oraz sposobów jej nadzorowania,
  • kwalifikacje personelu mającego wpływ na jakość i prowadzącego badania wyrobów gotowych,
  • posiadanie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do nadzorowania produkcji i badania wyrobów gotowych,
  • stosowanie sformalizowanych procedur i instrukcji,
  • prowadzenie zapisów dokumentujących stosowanie systemu zarządzania jakością i systemu nadzorowania produkcji,
  • prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stosowanego zakładowego systemu jakości,
  • ocena laboratorium zakładowego pod względem przygotowania do prowadzenia badań.
 2. Opracowanie raportu oceniającego funkcjonujący system zarządzania jakością i funkcjonujący system nadzorowania produkcji oraz zaleceń dostosowujących przedmiotowe systemy do wymagań.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników:
  • ogólnych wymagań systemu zarządzania jakością i produkcją,
  • wymagań systemu ISO i systemu ZKP dla określonego profilu produkcji,
  • wymagania norm i wymagania innych aktów prawnych dla produkowanych rodzajów wyrobów,
  • wymagane zintegrowanym systemem procedury i instrukcje,
  • zasady prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu zintegrowanego.
 4. Przeprowadzenie szkolenia audytorów wewnętrznych dla wybranej grupy pracowników.
 5. Opracowanie Księgi Jakości.
 6. Praktyczne wdrożenie zintegrowanego systemu:
  • założenie Księgi Jakości,
 7. opracowanie i złożenie oferty doposażenia laboratorium zakładowego w niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy,
 8. szkolenie pracowników bezpośrednio wykonujących badania wyrobów gotowych,
 9. konsultacje (audyty) prawidłowości prowadzenia dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością i nadzorowania produkcji,
 10. szkolenia doskonalące i przypominające.
 11. Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności dla produkowanych wyrobów.
 12. Pomoc w przeprowadzeniu akcji ofertowej przy wyborze firmy certyfikującej zintegrowany system ISO i ZKP.

Zalety naszych usług:

 1. Nie dezorganizujemy pracy w trakcie wdrażania.
 2. Budujemy system w oparciu o aktualnie stosowane praktyki i dokumenty (wprowadzamy minimalną, wymaganą systemem ilość zmian w firmie).
 3. Realizujemy usługę w krótkim czasie.
 4. Obniżamy koszty badań poprzez wskazanie opcjonalnych laboratoriów badawczych.
 5. Opracowujemy Księgę Jakości zawierającą gotowe wzory formularzy wykorzystywane przy prowadzeniu zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
 6. Opracowany system ZKP i jego dokumentacja mogą być podstawą do wprowadzenia zakładowego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.