Przedmiotem oferty jest wprowadzenie w firmie produkującej wyroby ze styropianu, systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawa budowlanego.

Etapy wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:
1. Audit wstępny oceniający aktualny system zarządzania produkcją i jakością:
• określenie zakresu produkcji (liczbę i rodzaje produkowanych wyrobów), oraz sposobów jej nadzorowania.
• kwalifikacje personelu mającego wpływ na jakość i prowadzącego badania wyrobów gotowych,
• posiadanie aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do nadzorowania produkcji,
• stosowanie sformalizowanych procedur i instrukcji,
• prowadzenie zapisów dokumentujących nadzorowanie produkcji,
• prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stosowanego zakładowego systemu jakości,
• ocena laboratorium zakładowego pod względem przygotowania do prowadzenia badań.
2. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz zaleceń dostosowujących przedmiotowy system do wymagań prawa budowlanego.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry i pracowników (S073):
• ogólnych wymagań systemu zarządzania jakością,
• wymagań systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla określonego profilu produkcji,
• wymagania norm i wymagania innych aktów prawnych dla produkowanych rodzajów wyrobów,
• wymagane systemem procedury i instrukcje ZKP,
• zasady prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
4. Opracowanie Księgi Jakości.
5. Praktyczne wdrożenie systemu ZKP:
a) złożenie Księgi Jakości,
b) opracowanie i złożenie oferty doposażenia laboratorium zakładowego w niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy.
c) szkolenie pracowników bezpośrednio wykonujących badania wyrobów gotowych,
d) konsultacje (audity) prawidłowości prowadzenia dokumentacji systemu ZKP,
6. Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności dla produkowanych wyrobów.
Korzyści dla Firmy:
a) Otrzymanie szczegółowych informacji na temat koniecznych zmian dostosowujących aktualny system jakości do wymagań prawa budowlanego.
b) Posiadanie Księgi Jakości spełniającej wymagania prawa budowlanego.
c) Opracowanie i wprowadzenie niezbędnych procedur i instrukcji opisujących system ZKP.
d) Prowadzenia zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP zgodnie z wymaganiami.
e) Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez ich udział w cyklu niezbędnych szkoleń.
f) Otrzymanie zaświadczeń dokumentujących udział w szkoleniach.
g) Możliwość doposażenia laboratorium zakładowego w brakujący sprzęt kontrolno-pomiarowy.
h) Sprawdzenie poprawności stosowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
i) Sprawdzenie poprawności prowadzenia niezbędnej dokumentacji systemowej.
j) Uzyskanie pewności, że wprowadzony system Zakładowej Kontroli Produkcji jest zgodny z wymaganiami prawa budowlanego.
Zalety naszych usług:
• Nie dezorganizujemy pracy w trakcie wdrażania.
• Budujemy system w oparciu o aktualnie stosowane praktyki i dokumenty (wprowadzamy minimalną, wymaganą systemem ilość zmian w firmie).
• Realizujemy usługę w krótkim czasie.
• Obniżamy koszty badań poprzez wskazanie opcjonalnych laboratoriów badawczych.
• Opracowujemy Księgę Jakości zawierającą gotowe wzory formularzy wykorzystywane przy prowadzeniu zapisów dokumentujących stosowanie systemu ZKP.
• Opracowany system ZKP i jego dokumentacja mogą być podstawą do wprowadzenia zakładowego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Czas realizacji:
4-6 tygodni (20 – 30 dni roboczych).
Wartość usługi:
Według wyceny.